KULLANICI AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak CA Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti (“CA Bilgi Teknolojileri”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

B. Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği
Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Aydınlatma Metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır. Kanun’un 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Aydınlatma Metni hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Tarzını Yakala, Tarzını Yakala Uygulaması kullanıcısı (“Kullanıcı”) tarafından üyelik girişi esnasında elektronik ortamda sağlanan kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, kullanıcı bilgisi, kullanıcı işlem bilgisi, görsel/işitsel veri, işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, lokasyon bilgisi, pazarlama bilgisi ve talep/şikayet yönetimi bilgisine ilişkin verileri işlemektedir.

C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz;
• Kullanıcı’nın Tarzını Yakala Uygulaması’ndan faydalanabilmesi,
• CA Bilgi Teknolojileri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması,
• İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve iş ortakları ve/veya tedarikçilerle ilişkilerin yönetimi,
• CA Bilgi Teknolojileri’nin yapmış olduğu iş birlikleri kapsamında Kullanıcılar’ın indirimlerden ve diğer avantajlardan faydalanmasının sağlanması,
• Tarzını Yakala Uygulaması’na konu hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin doğasından kaynaklanan işlemlerin yerine getirilmesi,
• CA Bilgi Teknolojileri’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Tarzını Yakala Uygulaması Kullanıcılar’ın kişisel tercih ve beğenileri dikkate alınarak Kullanıcı’ya tercihleri doğrultusunda önerilerin sunulması ve buna ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
• Kullanıcı’nın talebine istinaden Tarzını Yakala Uygulaması üzerinden sunulan özelleştirmelerin aktifleştirilmesi ve bu kapsamda kişiye özel hizmetlerin sunulması,
• CA Bilgi Teknolojileri’nin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası kapsamında CA Bilgi Teknolojileri’nin sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
• Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetlerin icrası (iletişim yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi, memnuniyet anketlerinin yürütülmesi) ve Kullanıcı’nın talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
• CA Bilgi Teknolojileri’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• CA Bilgi Teknolojileri tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
• CA Bilgi Teknolojileri tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilere sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
• Tarzını Yakala Uygulaması tarafından kullanılan yapay zekanın geliştirilmesi faaliyetlerinin yönetilmesi ve icrası,
• Kullanıcı’nın kişisel beğeni ve tercihleri izlenerek, kişiye özel önerilerin sunulması ve Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan Kişisel Verileriniz; CA Bilgi Teknolojileri tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında, yurt içinde veya yurt dışındaki iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. CA Bilgi Teknolojileri, yukarıda anılan Amaçlar’ın yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dışkaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

E. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda elektronik ortamda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak Tarzını Yakala uygulaması üzerinden veya üçüncü tarafların aracılığıyla toplanmaktadır.

F. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Maltepe mah. Eski Çırpıcı yolu sokak No:1 Meridyen Plaza Kat:6 No: 242/C Merter - İSTANBUL adresine yazılı olarak veya mevzuat/ Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.